Regulament concurs "Fan Art Furia Roșie"

11 aprilie 2018
Regulament concurs "Fan Art Furia Roșie"

Regulament concurs “Fan Art Furia Roșie”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL Concursului

Concursul «Fan Art Furia Roșie» este organizat de:

S.C. Grupul Editorial ART S.R.L. , cu sediul în Bucureşti 062650, sector 6, str. Splaiul Independenței nr. 319, OB LD18, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/40/5872/14.06.2001 cod unic de înregistrare RO13965909, Cod IBAN RO18RNCB0072007684120001 deschis la BCR sector 1, reprezentată prin dl. DAN IACOB, în calitate de Director General

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul este disponibil la următoarea adresa web: https://www.editura-youngart.ro/blog/?urlpag=blog

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 13-20 aprilie 2018 pe site-urile GRUPULUI EDITORIAL ART (www.editura-paladin.ro și www.editura-youngart.ro).

Orice înscriere efectuată după data de 20 aprilie ora 20:00 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizeaza date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să trimită fanfic, ilustrație, comics, video, audio sau meme originale, inspirate din trilogia Furia roșie de Pierce Brown pe adresa de e-mail editura.youngart@gmail.com, printr-un mesaj care să conțină toate datele solicitate în anunțul concursului: numele, vârsta, numărul de telefon și adresa de corespondență 

Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere în concurs.

Prin înscrierea la concurs, participantul își exprimă automat acordul de folosire a lucrării în scopuri de promovare a evenimentelor Pierce Brown la București și de promovare a produselor "trilogia Furia Rosie" editata de GRUPUL EDITORIAL ART.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla despre concurs de pe paginile de Facebook ale GRUPULUI EDITORIAL ART. Utilizatorii se pot înscrie la concurs în perioada 13-20 aprilie 2018 până la ora 20:00.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE TOMBOLEI

S.C. Grupul Editorial ART S.R.L. acordă 11 premii, constand (în TOTAL) în 110 de cărti la alegerea fiecărui concurent după cum urmează: 10 câștigători, dintre cei înscriși la concurs la adresa de e-mail editura.youngart@gmail.com, vor primi câte un pachet de 10 cărți la alegere; 1 câștigător va fi ales prin tragere la sorți, din cei care vor publica lucrarea originală pe rețelele Facebook sau Instagram, folosind hashtag-urile #RedRisingRO #RedRisingArt #FuriaRosiePB. Acest premiu special va include 5 cărți selectate de câștigător din portofoliile editurilor Paladin, Young Art și Grafic.

Castigatorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

 

SECTIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați în urma jurizării lucrărilor trimise pe adresa de e-mail menționată în anunțul concursului. Din juriu fac parte: Dan Pavelescu (redactor șef Editura Paladin), Mircea Pop (ilustrator), Iulian Fecioru (artist). Câștigătorii vor fi anunțați pe paginile de FB și pe site-urile GRUPULUI EDITORIAL ART în ziua de 21 aprilie 2018, ora 17:00. Toți participanții la concursul “Fan Art Furia Roșie” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Pentru a fi validați, concurenții trebuie să răspundă la toate cerințele concursului.

 

SECȚIUNEA 9. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor concursului li se va aduce la cunoștință rezultatul în maximum 7 zile după jurizarea lucrarilor, respectiv tragerea la sorti, astfel: vor fi contactați prin intermediul datelor de contact pe care le-au completate în talonul de participare, iar numele întreg va fi menționat în cadrul site-ulrilor deținute de GRUPULUI EDITORIAL ART (www.editura-paladin.ro și www.editura-youngart.ro) . În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui participant.

Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu depind de el.

Pentru primirea premiului, câștigatorul/câștigătoarea trebuie să prezinte Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate. După primirea copiei de buletin sau carte de identitate  de către Organizator, acesta va trimite premiul câştigătorului/ câştigătoarei prin curier (prin Urgent Cargus).

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 21 aprilie 2018, ora 20:00, si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concuruslui este disponibil in mod gratuit pe site-urile GRUPULUI EDITORIAL ART (www.editura-paladin.ro și www.editura-youngart.ro).

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe conturile de facebook ale GRUPULUI EDITORIAL ART.

 

SECȚIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, părțile implicate în litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor române competente.

 

 

 

Încheiat și semnat astăzi, 11.04.2018.

 

 

 

 

SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL

 

Director General

Dan Iacob

Vă recomandăm şi